Card image cap
Arbetsgruppen våren 2020 Publicerad: 2020-06-23

datum: 23/06-20

Arbetsgruppens fokus under år 2020 är att analysera ”normaltidplanen”. En normaltidplan som idag inte är så ”normal” utan snarare komplex, då mycket av den ”normala” och mer lättillgängliga marken redan är bebyggd. Syftet är att kunna kommunicera så precisa tidplaner med intressenterna som möjligt samt lägga realistiska tidplaner och även budgetar som följd av tidplanen. Kommunerna har delat sina normaltidplaner med varandra där Täby har en mall som identifierar hur olika parametrar kan påverka tidplanen om de inträffar. Under hösten planeras en workshop tillsammans med arbetsgruppen och representanter från kommunernas genomförandeorganisation (byggprojektledare, gata/park eller motsvarande).

 

Arbetsgruppen har under våren även arbetat med att analysera statistiken i databasen och i samband med det även kvalitetsgranskat tidigare inmatad data.  Ny planstatistik ska rapporteras in till databasen innan midsommar. Parallellt har nya diagram utvecklats och där kommer man kunna analysera planstatistiken i 5 årscykler. Arbetet med diagrammen har pågått under våren och kommer vidare finslipas i början på hösten.

Läs mer...

Card image cap
Fokusgrupp Ekonomi våren 2020 Publicerad: 2020-06-05

datum: 05/06-20

Under våren 2020 har fokusgruppen för ekonomi haft förberedande möten för att närmare definiera arbetet. Till hösten startar två parallella grupper där ena gruppen i första hand jobbar vidare med redovisningsfrågor kopplat till exploatering, och den andra gruppen jobbar med mer övergripande exploateringsekonomi. Målet är att i slutet av året knyta ihop gruppernas arbete samt ta fram ett handfast benchgemensamt dokument kring exploateringsekonomi. Ekonomifrågan är stor och kommer troligtvis behöva arbetas vidare med under år 2021.

Läs mer...

Card image cap
Styrgruppsarbete våren 2020 Publicerad: 2020-06-03

datum: 03/06-20

Styrgruppen har haft separata möten i samband med möten med kommundirektörerna och Länsstyrelsen Stockholm.

Mötena förbereds i ett arbetsutskott som består av Heléne Hill, Huddinge, Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm och Mikael Rångeby, Upplands Väsby.

På styrgruppsmötena återrapporteras och diskuteras det arbete som sker i arbetsgruppen och fokusgruppen för ekonomi. Styrgruppen planerar även för kommande händelser såsom möte med Stockholms Byggmästareförening, paneldiskussion på Business Arena samt temadagen om ekonomi och tidplaner i november.

Läs mer...

Card image cap
Styrgruppen träffar Länsstyrelsen Publicerad: 2020-06-03

datum: 15/05-20

Styrgruppen träffade Åsa Ryding, avdelningschef samhällsbyggnad på Stockholms Länsstyrelse den 15 maj 2020.

De ämnen som togs upp var:

  • Länsstyrelsen krav på utredningar i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen har ändrat metodik så att nu ska de säga vilka frågor som ska besvaras istället för att säga vilka utredningar som ska göras.
  • Kommunernas möjlighet att få planeringsbesked av Länsstyrelsen. Detta institut har Stadsbyggnadsbenchens kommuner inte tillämpat ännu.
  • Skyfall och dagvattenhantering. Riktlinjer finns nu för olika slags vatten  Länsstyrelsen säger att tidig dialog är verktyget för att nå goda lösningar.
  • Byggande nära Trafikverkets anläggningar, där Länsstyrelsen konstaterar att kommunerna ska samråda med Trafikverket och Länsstyrelsen inte har som uppgift att synkronisera.
  • Länsstyrelsen har i oktober 2019 startat en arbetsgrupp för denna fråga. På mötet konstateras att denna fråga är mycket kostnadsdrivande.
  • MKN för vatten. Det är en kommunövergripande fråga och kompliceras av att olika kommuner har olika syn på den, det gäller även sjö som ligger i flera kommuner.
  • Även Coronakrisen samt bostadsbyggandet togs upp. Stadsbyggnadsbenchens kommuner har inte märkt att trycket på planer och bygglov gått ner.

Länsstyrelsen vill gärna ha fortsatt dialog med Stadsbyggnadsbenchen så vi hoppas på fler intressanta diskussioner framöver!

Läs mer...

Card image cap
Kommundirektörsmöte 2020 Publicerad: 2020-06-03

datum: 06/03-20

Kommundirektörerna för Stadsbyggnadsbenchens kommuner träffade styrgruppen den 6 mars 2020.

Syftet var att ge en gemensam bild kring det arbete och resultat som Stadsbyggnadsbenchen gjort så här långt samt ge en samsyn om den fortsatta inriktningen. Kommundirektörerna gav positiv återkoppling på redovisningen av året 2019 och ansåg att det var bra med den fördjupning som skett inom digitalisering.
De tyckte också att fördjupningen inom ämnet ekonomi som påbörjas under år 2020 blir bra. Flera av kommunerna har eget kvalitetsarbete på gång kring ekonomi och det bör finnas en styrka i att driva frågan gemensamt.

Flera kommundirektörer efterlyste bättre återkoppling av Stadsbyggnadsbenchens arbete på hemmaplan i kommunerna.

Läs mer...

Card image cap
Årets sista styrgrupp 22 november 2019 Publicerad: 2020-01-20

datum: 22/11-19

Stadsbyggnadsbenchen fortsättning runder 2020.

I samband med temadagen hölls årets sista styrgruppsmöte för att summera 2019 och blicka framåt.  Efter dialog kring arbetet som har skett under 2019 beslutade styrgruppen bl.a. att Stadsbyggnadsbenchen 2020 ska fortsätta med inrapportering av planstatistik samt i slutet av året skicka ut en ny byggherreenkät. Arbetsgruppens huvudfråga blir tidsplanering samt att fortsätta arbetet med planstatistik och ny byggherreenkät. Styrgruppen bestämmer även att bilda en ny fokusgrupp som under 2020 ska tränga ner djupare kring hur kommunerna jobbar med ekonomi inom projekten.

 

Läs mer...

Card image cap
Temadag i Haninge om digitalisering Publicerad: 2020-01-20

datum: 22/11-19

Den årliga temadagen gick av stapeln 22 november 2019 i Haninge kommun. Ca 80 deltagare slöt upp för att höra mer om digitalisering och Stadsbyggnadsbenchens arbete under 2019.

 ”Så utvecklar vi Haninge” Anna Waldman Haapaniemi, förvaltningschef och Andreas Paulson, stadsarkitekt i Haninge berättade om Haninge kommun arbetar med utvecklingen att gå från förort till stad genom flera stadsutvecklingsprojekt, och vad det för med sig för en väl fungerande, trygg och vacker miljö som möter upp mot invånarnas behov. Som alltid intressant att få en bild över värdkommunens arbete.

”Statliga uppdraget och ett nationellt perspektiv” Cornelia Wallander och Jenny Carlstedt (Sweco) redovisade en spaning över vad som pågår kring digitalisering inom samhällsbyggnad i Sverige. De berättade vad som sker inom det statliga uppdraget där Lantmäteriet och Boverket har taktpinnen och hur kommunerna kan lära av varandra samt utnyttja AI för att underlätta t.ex. en övergång till digitala detaljplaner.

”Byggherreperspektivet” Magnus Perlerius från Bonava gav oss byggherrens perspektiv på digitalisering. Han belyste betydelsen av öppna data som går att återanvända på ett klokt sätt när byggherre och kommun utväxlar information och hur digitalisering behöver gå hand i hand med samhällsnytta för ett effektivt arbete. Föredraget bjöd även på en jämförelse med andra branscher där digitaliseringen går snabbare.

I paneldebatten mellan Heléne Hill (Huddinge), Mikael Rångeby (Upplands Väsby), Anna Waldman Haapaniemi (Haninge), Marcus Svensson (Byggvesta) samt Patrik Myrberg (Bonava) diskuterades hur kommuner och byggherrar kan jobba tillsammans på ett bättre sätt. Frågorna togs sedan vidare i den efterföljande workshopen där tankar utväxlas under temat ”utmaningar och möjligheter i min kommun”. Deltagarna fick diskutera kring hur kommunerna kan ta vidare kliv in i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

   

Utöver digitaliseringstemat innehöll dagen även summering av Stadsbyggnadsbenchens arbete under 2019. Stefan Eriksson och Lena Winberg (Sweco) berättade vad som skett inom arbetsgruppens arbete, utfallet av byggherreenkäten, senaste planstatistiken och deltagandet på branschträffarna. Sofia Åsell (avdelningschef bygglov i Haninge) återkopplade från fokusgrupp bygglov som varit aktiv under 2019 och där organisation, finansiering och digitalisering har varit de frågor som jämförts inom bygglovsverksamheten.

Läs mer...

Card image cap
Business Arena Stockholm 2019 Publicerad: 2019-07-05

datum: 19/09-19

“Stadsbyggnadsbenchen och hur kommuner och byggherrar kan jobba bättre tillsammans”

Den 19 september på Mötesplats Stockholm kl 15.15-15.45 kommer Heléne Hill, Stadsbyggnadsbenchens ordförande, samt Malén Wasting, Projektutvecklare/Affärsutvecklare på JM, ha en dialog kring samarbetet mellan kommunen och byggherren i planering och genomförande och vad som är viktigt för att uppnå ett bra resultat. Heléne inleder med kort presentation om byggherreenkätens resultat samt en uppdaterad information om tider för kommunernas detaljplaner.

Läs mer...

Card image cap
Styrgrupp och lokalstrateger Publicerad: 2020-01-21

datum: 19/09-19

Strygruppens möte 19 september 2019 hade även en temapunkt om skolplanering. Lokalstrateger från benchens kommuner var inbjudna till mötet för att träffas och utbyta erfarenheter. Åsa Berglind, lokalstrateg på stadsledningskontoret i Stockholms stad höll en uppskattad dragning om ”Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS). Inför mötet hade närvarande lokalstrateger fyllt i en sammanställning med frågor rörande sin kommuns skolplanering.  Lokalstategerna erbjuds att inom benchen skapa ett nytt mötesforum för sina frågor. Björn Sundberg, Upplands Väsby tog på sig att vara sammankallande till nästa möte där ni lokalstrateger ska träffas igen för att inom sitt sakområde fortsätta med benchmarking.

Läs mer...

Card image cap
Fokusgrupp Bygglovsfrågor Publicerad: 2019-07-05

datum: 05/07-19

Stadsbyggnadsbenchen har för 2019 års verksamhet beslutat att bilda en fokusgrupp för bygglovsfrågor. Gruppen består av bygglovchefer och erfarna bygglovhandläggare från benchens kommuner. Fokusgruppen har haft två arbetsgruppsmöten. Vid första tillfället den 17 april  gjordes en probleminventering med resultat att vid kommande tillfällen skulle fördjupning och erfarenhetsutbyte ske på teman finansiering av bygglovsverksamheten, organisering av verksamheten samt digitalisering av verksamheten. Gruppen har därefter den 12 juni haft ett möte där varje kommun redovisade hur finansieringen av bygglovsverksamheten är upplagd med efterföljande djupa och intressanta diskussioner om erfarenheter av olika varianter på upplägg. Vid nästa möte i höst ska gruppen fortsätta med diskussion kring organisationsfrågor.

Läs mer...

Card image cap
Ny statistik till databasen Publicerad: 2019-07-05

datum: 16/06-19

Nu är det dags att rapportera in i Stadsbyggnadsbenchens databas igen! Senast 23 augusti ska alla kommuner lägga in statistik kring lagakraftvunna detaljplaner. Resultatet kommer redovisas och diskuteras redan i början av september.  Lathund har skickats ut till berörda ansvariga och inrapportering kommer ske under sommaren.

Läs mer...

Card image cap
Stadsbyggnadsbenchens kommundirektörsmöte Publicerad: 2019-07-05

datum: 04/06-19

Stadsbyggnadsbenchens kommundirektörsmöte hölls i anslutning till StorStockholms kommunmöte den 4 juni 2019. På mötet redovisades resultatet av den senaste Byggherreenkäten. Den blev en utgångspunkt för en diskussion kring hur kommunerna kan jobba på ett bättre sätt och möta upp byggherrarnas behov. Byggherreenkäten 2018 visar på ett sämre resultat än 2016. Konstateras att senaste enkäten hade föregått dels av en period då kommunerna hade haft en kraftigt ökad byggnation med stor personalomsättning för alla inblandade, samt gick ut i ett läge när bostadsmarknaden sviktade.

Tydliga tidplaner som hålles, projektets ekonomi och kommunernas interna samordning mellan förvaltningar och mellan tjänstemän och politik är punkter som kommundirektörerna ser har potential att förbättras. Utöver en öppenhet i arbetssätt generellt så bedöms det vara viktigt med tydlig kommunikation internt och externt och att alla chefer kan bidra med att tydligare efterfråga inte bara information om innehåll utan även att tidplaner upprättas och hålles.

Läs mer...

Card image cap
Temadag om Byggherrenkäten 2018 Publicerad: 2019-04-18

datum: 18/04-19

Stadsbyggnadsbenchens gemensamma arbete utifrån enkätsvaren

Kring årsskiftet 2018/2019 har en byggherre­enkät gått ut till alla byggherrar som har aktiva projekt i Stadsbyggnads­benchens nio kommuner. Enkäten som har skickats ut vartannat år sedan 2012 har syftet att kommunerna i dialog med byggherrarna skall kunna utveckla stads­bygg­nads­processen. Frågorna berör såväl förstudie-, planerings- och genom­förande­faserna som kommunernas service.

Heléne Hill, ordförande i Stadsbyggnadsbenchens styrgrupp konstaterar att det nu är viktigt att ta till sig byggherrarnas synpunkter och analysera resultatet, ”Vår gemensamma vilja är att öka förståelse mellan kommunerna och byggherrarna och förändra vårt arbete så att det fungerar bättre”. Styrgruppen för Stadsbyggnadsbenchen har beslutat om prioriterade frågor kopplat till Tidplan och Kommunikation/Service för det fortsatta gemensamma arbetet. I det fortsatta arbetet kommer det att fastställas vilka aktiviteter som arbetsgruppen för Stadsbyggnadsbenchen ska arbeta med.

Stormöte med kommuner och byggherrar

Den 3 april träffades ca 60 personer på Swecos kontor i Stockholm för att diskutera resultatet av byggherreenkäten. Deltagarna bestod dels av byggherre­representanter som hade fått enkäten och dels av tjänstemän från Stadsbyggnadsbenchens nio kommuner samt Tyresö och Nynäshamn vilka också genomfört motsvarande enkät.

Programmet inleddes med information om Stadsbyggnadsbenchen och resultatet av byggherre­enkäten följt av Upplands Väsbys handlingsplan som ett exempel på hur kommunerna jobbar med enkätsvaren. Presentationerna avslutades med en givande redovisning av Malén Wasting från JM, som talade om utmaningar och möjligheter för ett bättre samarbete mellan kommuner och byggherrar. Malén belyste bl a vikten av att arbeta parallellt med plan- och genomförandefrågor samt hur parterna tillsammans kan jobba för att skapa byggbara kvarter.

Efter de inledande presentationerna genomfördes en workshop med gruppdiskussioner för att se hur kommunerna och byggherrarna på ett bättre sätt kan arbeta med de prioriterade frågorna kring Tid och Kommunikation/Service. Givande diskussioner och flera konkreta förslag kom upp som Stadsbyggnadsbenchens arbetsgrupp kan jobba vidare med.

Workshops och handlingsplaner
Varje enskild kommun har studerat den egna kommunens enkätsvar för att se vilka faser och frågor som har fått svar som motiverar någon form av handling.
Utifrån svaren har prioriterade frågor tagits fram och medarbetares och chefers synpunkter på resultatet har därefter omformulerats till aktiviteter i handlings­planer för respektive kommun.

Resultatet från byggherrenkäten
Resultatet från byggherrenkäten 2018 finns nu på Stadsbyggnadsbenchens hemsida.

   

Läs mer...

Card image cap
Temadag i Södertälje – Gestaltningsfrågor och affärsmässighet Publicerad: 2018-11-23

datum: 23/11-18

23 november 2018 träffades Stadsbyggnadsbenchens deltagare i Södertälje tillsammans med stadsarkitekter och byggherrar för att diskutera på temat “Gestaltningsfrågor och affärsmässighet i ett långsiktigt perspektiv”.

Dagen inleddes med presentation från Södertäljes Samhällsbyggnadsdirektör Homan Gohari om Södertäljemodellen. Deltagarna fick sedan i en gemensam workshop diskutera kring effektiva planprocesser. Denna följdes senare under dagen av gemensam workshop kring Bostadsproduktion med gestaltningskvaliteter.

          

Dagen följdes av Torleif Falk (Stadsaktitekt Stockholm) föredrag om kvalitetsdriven stadsutveckling samt Gerd Cromstedt (Ikano Bostad) som berättade om byggherrens syn på gestaltning.

Panelsamtal stadsarkitekt och byggherre
Efter en gemensam lunch följdes temat upp genom paneldiskussion med medverkande stadsarkitekter och byggherrar.
Medverkande var Torleif Falk (Stockholms stad), Gerd Comstedt (Ikano Bostad), Catherina Fored (HSB), Jan Enfors (Sollentuna), Martin Edfeldt (Täby), Nina Åman (Nacka)

Debatten inleddes med en diskussion kring begreppet gestaltning. Paneldeltagarna var överens om att arkitektur är mer lämpligt i detta sammanhang eftersom gestaltning är ett relativt snävt begrepp. Diskussionen fortsatte kring frågor hur man ska lyckas med kvalitet och kvantitet gestaltningsmässigt vid en kraftig befolkningstillväxt. För att underlätta gav
panelen följande tips till kommunerna:
• Byggherre och kommun bör enas om de mest betydelsefulla delarna av projektet för att underlätta hanteringen av eventuella oförutsägbarheter som uppkommer.
• Det är en tuff marknad och bostadsutvecklare måste arbeta med stora volymer för att gå runt. För att få ihop ett förvaltningsbestånd krävs att byggrätterna inte är för små.
• Eventuella förändringar bör inkomma till byggherren tidigt i processen.
• Klara förutsättningar underlättar processen. Kommunen måste komma överens om den gemensamma plattformen och få ihop sitt samlade kravbesked. Det är viktigt med tydlighet redan från start! En av paneldeltagarna föreslog att kommunen skulle markanvisa när de kommit längre i syfte att lättare kunna tydliggöra sina krav.

När det gäller krav på gestaltning på privat mark ansåg en representant från panelen att det inte är någon kravmässig skillnad från kommunal mark. Däremot är det en stor utmaning att utveckla kommuner med mycket privatägd mark, då det t.ex. är svårt att ändra på fastighetsgränser.

Vad kan vi tänka på inför framtiden?
• Samverkan. Vi har ett ansvar för kommande generationer och bör därmed tänka mer
långsiktigt och räkna på ett annat sätt. Få in ett livscykelperspektiv i processen!
• Satsa på vackra kompositioner snarare än enskilda byggnader.
• Områden bör utvecklas mer fullständigt eftersom det kan generera en större förutsägbarhet.
• Gör inte om misstag som redan gjorts, det har kommunen inte råd med.

 

Läs mer...

Card image cap
Almedalsbenchen Publicerad: 2018-09-19

datum: 03/07-18

Stadsbyggnadsbenchen under Almedalsveckan 2018:

Rundabordssamtal mellan samhällsbyggnadschefer från Göteborgsregionen och Stadsbyggnadsbenchen.

Paneldiskussion med tema bostadsproduktion med Stockholms Byggmästareförening

Läs mer...

Card image cap
Workshop med Stockholms Byggmästareförening Publicerad: 2018-06-01

datum: 01/06-18

1 juni 2018 hölls en gemensam workshop med Stockholms Byggmästareförening på temat “Hur klarar vi bostadsproduktionen över konjukturcyklerna”

 

Läs mer...

Card image cap
Workshop med Länsstyrelsen Publicerad: 2018-05-15

datum: 02/05-18

Tatjana Joksimovic och Susann Sass-Jonsson från Länsstyrelsens planenhet var med på Projektdatabasgruppens möte den 2 maj. De beskrev först hur Länsstyrelsens organisation ser ut för hanteringen av planfrågor. De berättade även om Planstödsmöten som erbjuds kommunerna och som går att boka varannan vecka för att tidigt i processen identifiera knäckfrågor mm.

Vi diskuterade även de synpunkter på Länsstyrelsens handläggning som deltagarna skickat in inför mötet. Mötet avslutades med en Workshop där framför allt mycket kommunikation mellan kommunen och Länsstyrelsen är a och o för en smidig process.

Läs mer...

Card image cap
Temadag i Täby – Genomförandefasen Publicerad: 2018-01-19

datum: 19/01-18

19 januari välkomnade Täby kommun Stadsbyggnadsbenchen och representanter från deltagande kommuner till en temadag i Täby. Årets tema var Genomförandefasen och under dagen redovisades framgångsfaktorer och genomförandefasen för Sundbyberg samt att representanter från Täby presenterade framtidsplaner och vision för kommunen.

Läs mer...

Card image cap
Studiebesök i Upplands Väsby Publicerad: 2017-12-13

datum: 30/11-17

30 november 2017 besökte representanter för alla 9 kommuner Scandic hotell i Upplands väsby för att lyssna på hur kommunen arbetar i stadsbyggnadsprocessen och för att ha en workshop för hur kommunerna kan effektivisera och förbättra samarbetet med byggaktörer.

Under studiebesöket gick representanter från Upplands Väsby igenom sitt projekt Fyrklövern som är pågående med allt som det innebär gällande markanvisningar och upphandlingsprocesser.

Under dagen delades även alla deltagande in i grupper för att arbeta fram idéer och lösningar för två frågor som ska underlätta stadsbyggnadsprocessen.

Läs mer...