Temadag om Byggherrenkäten 2018

18/04-19

Stadsbyggnadsbenchens gemensamma arbete utifrån enkätsvaren

Kring årsskiftet 2018/2019 har en byggherre­enkät gått ut till alla byggherrar som har aktiva projekt i Stadsbyggnads­benchens nio kommuner. Enkäten som har skickats ut vartannat år sedan 2012 har syftet att kommunerna i dialog med byggherrarna skall kunna utveckla stads­bygg­nads­processen. Frågorna berör såväl förstudie-, planerings- och genom­förande­faserna som kommunernas service.

Heléne Hill, ordförande i Stadsbyggnadsbenchens styrgrupp konstaterar att det nu är viktigt att ta till sig byggherrarnas synpunkter och analysera resultatet, ”Vår gemensamma vilja är att öka förståelse mellan kommunerna och byggherrarna och förändra vårt arbete så att det fungerar bättre”. Styrgruppen för Stadsbyggnadsbenchen har beslutat om prioriterade frågor kopplat till Tidplan och Kommunikation/Service för det fortsatta gemensamma arbetet. I det fortsatta arbetet kommer det att fastställas vilka aktiviteter som arbetsgruppen för Stadsbyggnadsbenchen ska arbeta med.

Stormöte med kommuner och byggherrar

Den 3 april träffades ca 60 personer på Swecos kontor i Stockholm för att diskutera resultatet av byggherreenkäten. Deltagarna bestod dels av byggherre­representanter som hade fått enkäten och dels av tjänstemän från Stadsbyggnadsbenchens nio kommuner samt Tyresö och Nynäshamn vilka också genomfört motsvarande enkät.

Programmet inleddes med information om Stadsbyggnadsbenchen och resultatet av byggherre­enkäten följt av Upplands Väsbys handlingsplan som ett exempel på hur kommunerna jobbar med enkätsvaren. Presentationerna avslutades med en givande redovisning av Malén Wasting från JM, som talade om utmaningar och möjligheter för ett bättre samarbete mellan kommuner och byggherrar. Malén belyste bl a vikten av att arbeta parallellt med plan- och genomförandefrågor samt hur parterna tillsammans kan jobba för att skapa byggbara kvarter.

Efter de inledande presentationerna genomfördes en workshop med gruppdiskussioner för att se hur kommunerna och byggherrarna på ett bättre sätt kan arbeta med de prioriterade frågorna kring Tid och Kommunikation/Service. Givande diskussioner och flera konkreta förslag kom upp som Stadsbyggnadsbenchens arbetsgrupp kan jobba vidare med.

Workshops och handlingsplaner
Varje enskild kommun har studerat den egna kommunens enkätsvar för att se vilka faser och frågor som har fått svar som motiverar någon form av handling.
Utifrån svaren har prioriterade frågor tagits fram och medarbetares och chefers synpunkter på resultatet har därefter omformulerats till aktiviteter i handlings­planer för respektive kommun.

Resultatet från byggherrenkäten
Resultatet från byggherrenkäten 2018 finns nu på Stadsbyggnadsbenchens hemsida.