Fokusgrupp Ekonomi våren 2020

05/06-20

Under våren 2020 har fokusgruppen för ekonomi haft förberedande möten för att närmare definiera arbetet. Till hösten startar två parallella grupper där ena gruppen i första hand jobbar vidare med redovisningsfrågor kopplat till exploatering, och den andra gruppen jobbar med mer övergripande exploateringsekonomi. Målet är att i slutet av året knyta ihop gruppernas arbete samt ta fram ett handfast benchgemensamt dokument kring exploateringsekonomi. Ekonomifrågan är stor och kommer troligtvis behöva arbetas vidare med under år 2021.