Statistik

Till höger visas stadsbyggnadsprocessen alla generella delar.
Processen delas upp i tre viktiga faser:
- Förstudiefasen
- Planeringsfasen
- Genomförandefasen

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

I diagrammet nedanför redovisas medianledtiden som finns inom respektive kommun. Ledtiderna som redovisas gäller från aktiv projektstart till antagande och från laga kraft till startbesked bygglov. För att få en uppfattning om ledtier för hela stadsbyggnadsprocessen bör tillägg göras för ev. överklagandetid, se diagram "Tid till laga kraft, överklagade planer".

Nedanför redovisas ett medianvärde för detaljplanearbetets tidsåtgång i månader. De redovisade siffrorna för respektive år är gällande för de detaljplaner som blivit antagna under året.

Denna analys görs då ledtiden är mer än 5 månader längre än beräknad tidsåtgång vid planstart.

I diagrammet till höger redovisas antalet bostäder, både i flerbostadshus och småhus, som färdigställts i respektive kommun för respektive år sedan 2010.

Den stora variationen från år till år kan med stor sannolikhet bero på att färdigställandet för olika bostadsprojekt sammanfaller vissa år medan byggprocesserna är under genomförande andra år.

Källa: Länsstyrelsen

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.