Byggherreenkät

I stadsbyggnadsbenchen samarbetar kommunerna för att utveckla ett mer effektivt byggande. Därför är det viktigt att se vad byggherrar tycker fungerar bra och mindre bra i kommunernas arbete gällande byggprocessen.

Byggherreenkäterna har delats ut under 2012, 2014, 2016 och 2018 för att se om byggherrarna anser att arbetet har utvecklats eller inte.

Genom dessa enkäter vet kommunerna vad som behöver förbättras för att få byggherrar mer nöjda.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Arbetet med att underlätta bostadsbyggandet sker i alla faser i byggprocessen. Därför är det viktigt att se i vilka faser byggherrarna tycker att processen bör utvecklas.

I denna del har byggherrarna fått svara på hur de tycker att kommunerna sköter arbetet i förstudie- och idéfasen. 1 är lägst och 10 är högst.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Gällande planeringsfasen har byggherrarna fått värdera hur nöjda de varit med kommunens arbete i hela planeringsprocessen.

Byggherrarna har bland annat fått svara på om de tycker att kommunerna varit hjälpsamma och tillmötesgående vad gäller handlingar, beslut och hur ekonomiska poster har fördelats mellan kommun och byggherre.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Byggherrarnas syn på hur kommunerna sköter byggprocessen i genomförandefasen handlar mycket om kompetens, tillgänglighet och planering av tid.

En relativt tydlig aspekt i de olika delarna är att byggherrarna anser förmågan att hålla överenskomna tidplaner, samt dröjsmålshantering mellan olika faser i processen är några av delarna som behöver utvecklas.

Samtidigt är det attityd och bemötande från kommunens handläggare, samt tillgängligheten till handlingar och information som byggherrarna är mest nöjda med. Dock finns det i alla delar möjlighet att utvecklas.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Helhetsomdömet visar på hur byggherrarna tycker att kommunerna sköter sitt arbete i hela byggprocessen och visar på vilka delar som är särskilt viktiga för kommunerna att bli bättre på.

För vissa kommuner kan det vara stor skillnad mellan de olika faserna medan andra har ett ganska likt värde genom hela processen.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Nöjd-kund-index visar på helhetsomdömet för kommunernas handläggning. Indexvärdena kan variera stort beroende på hur många svarande per kommun som kommit in.

Därför kan det vara så att de kommuner där antal svarande är högre visar en mer representativ värdering av vad byggherrarna tycker, medan det i kommuner med få svarande kan påverkas stort av enstaka byggherrar.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Under rubriken "Handläggare" redovisas resultatet av hur nöjda byggherrarna är med kommunens handläggning under byggprocessen.

Här redovisas vilka delar som kommunerna sköter bäst och vilka delar som behöver utvecklas mest för att ge ett högre Nöjd-kund-index.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

Enkäten sändes ut till 768 personer. 360 av dessa avsåg Stockholm. Några menade att de inte haft kontakt med den aktuella kommunen, andra att kontakten precis var inledd och att de därför inte hade någon uppfattning. Vissa kontaktpersoner hade slutat på företaget eller var långtidslediga/sjukskrivna. Andelen svarande när bruttoregistret justerats för detta blev mellan 53 % och 65 %.

Svarsandelen är i nivå med tidigare års undersökningar. Stockholms ärende samlades denna gång in på ett annat sätt än andra kommuner. Enkäterna skickades inte till respektive kontaktperson hos byggherrarna. En kontakt på respektive företag fick en lista över projekt. Varje projekt hade en unik enkätlänk. Kontaktpersonen ombads att vidarebefordra dessa enkätlänkar till berörda personer på bolaget.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.

I diagrammet till höger visas hur stort antal anställda som företagen har, baserat på kommunerna de arbetar i. Fördelningen är väldigt spridd från kommun till kommun, där det i någon kommun arbetar många företag med få anställda för att i en annan kommun vara en majoritet av företag med ett stort antal anställda.

Responsive image
Förstora bilden genom att klicka på den.