Temadag i Södertälje – Gestaltningsfrågor och affärsmässighet

23/11-18

23 november 2018 träffades Stadsbyggnadsbenchens deltagare i Södertälje tillsammans med stadsarkitekter och byggherrar för att diskutera på temat “Gestaltningsfrågor och affärsmässighet i ett långsiktigt perspektiv”.

Dagen inleddes med presentation från Södertäljes Samhällsbyggnadsdirektör Homan Gohari om Södertäljemodellen. Deltagarna fick sedan i en gemensam workshop diskutera kring effektiva planprocesser. Denna följdes senare under dagen av gemensam workshop kring Bostadsproduktion med gestaltningskvaliteter.

          

Dagen följdes av Torleif Falk (Stadsaktitekt Stockholm) föredrag om kvalitetsdriven stadsutveckling samt Gerd Cromstedt (Ikano Bostad) som berättade om byggherrens syn på gestaltning.

Panelsamtal stadsarkitekt och byggherre
Efter en gemensam lunch följdes temat upp genom paneldiskussion med medverkande stadsarkitekter och byggherrar.
Medverkande var Torleif Falk (Stockholms stad), Gerd Comstedt (Ikano Bostad), Catherina Fored (HSB), Jan Enfors (Sollentuna), Martin Edfeldt (Täby), Nina Åman (Nacka)

Debatten inleddes med en diskussion kring begreppet gestaltning. Paneldeltagarna var överens om att arkitektur är mer lämpligt i detta sammanhang eftersom gestaltning är ett relativt snävt begrepp. Diskussionen fortsatte kring frågor hur man ska lyckas med kvalitet och kvantitet gestaltningsmässigt vid en kraftig befolkningstillväxt. För att underlätta gav
panelen följande tips till kommunerna:
• Byggherre och kommun bör enas om de mest betydelsefulla delarna av projektet för att underlätta hanteringen av eventuella oförutsägbarheter som uppkommer.
• Det är en tuff marknad och bostadsutvecklare måste arbeta med stora volymer för att gå runt. För att få ihop ett förvaltningsbestånd krävs att byggrätterna inte är för små.
• Eventuella förändringar bör inkomma till byggherren tidigt i processen.
• Klara förutsättningar underlättar processen. Kommunen måste komma överens om den gemensamma plattformen och få ihop sitt samlade kravbesked. Det är viktigt med tydlighet redan från start! En av paneldeltagarna föreslog att kommunen skulle markanvisa när de kommit längre i syfte att lättare kunna tydliggöra sina krav.

När det gäller krav på gestaltning på privat mark ansåg en representant från panelen att det inte är någon kravmässig skillnad från kommunal mark. Däremot är det en stor utmaning att utveckla kommuner med mycket privatägd mark, då det t.ex. är svårt att ändra på fastighetsgränser.

Vad kan vi tänka på inför framtiden?
• Samverkan. Vi har ett ansvar för kommande generationer och bör därmed tänka mer
långsiktigt och räkna på ett annat sätt. Få in ett livscykelperspektiv i processen!
• Satsa på vackra kompositioner snarare än enskilda byggnader.
• Områden bör utvecklas mer fullständigt eftersom det kan generera en större förutsägbarhet.
• Gör inte om misstag som redan gjorts, det har kommunen inte råd med.