Styrgruppsarbete våren 2020

03/06-20

Styrgruppen har haft separata möten i samband med möten med kommundirektörerna och Länsstyrelsen Stockholm.

Mötena förbereds i ett arbetsutskott som består av Heléne Hill, Huddinge, Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm och Mikael Rångeby, Upplands Väsby.

På styrgruppsmötena återrapporteras och diskuteras det arbete som sker i arbetsgruppen och fokusgruppen för ekonomi. Styrgruppen planerar även för kommande händelser såsom möte med Stockholms Byggmästareförening, paneldiskussion på Business Arena samt temadagen om ekonomi och tidplaner i november.