Fokusgrupp Bygglovsfrågor

05/07-19

Stadsbyggnadsbenchen har för 2019 års verksamhet beslutat att bilda en fokusgrupp för bygglovsfrågor. Gruppen består av bygglovchefer och erfarna bygglovhandläggare från benchens kommuner. Fokusgruppen har haft två arbetsgruppsmöten. Vid första tillfället den 17 april  gjordes en probleminventering med resultat att vid kommande tillfällen skulle fördjupning och erfarenhetsutbyte ske på teman finansiering av bygglovsverksamheten, organisering av verksamheten samt digitalisering av verksamheten. Gruppen har därefter den 12 juni haft ett möte där varje kommun redovisade hur finansieringen av bygglovsverksamheten är upplagd med efterföljande djupa och intressanta diskussioner om erfarenheter av olika varianter på upplägg. Vid nästa möte i höst ska gruppen fortsätta med diskussion kring organisationsfrågor.