Stadsbyggnadsbenchens kommundirektörsmöte

04/06-19

Stadsbyggnadsbenchens kommundirektörsmöte hölls i anslutning till StorStockholms kommunmöte den 4 juni 2019. På mötet redovisades resultatet av den senaste Byggherreenkäten. Den blev en utgångspunkt för en diskussion kring hur kommunerna kan jobba på ett bättre sätt och möta upp byggherrarnas behov. Byggherreenkäten 2018 visar på ett sämre resultat än 2016. Konstateras att senaste enkäten hade föregått dels av en period då kommunerna hade haft en kraftigt ökad byggnation med stor personalomsättning för alla inblandade, samt gick ut i ett läge när bostadsmarknaden sviktade.

Tydliga tidplaner som hålles, projektets ekonomi och kommunernas interna samordning mellan förvaltningar och mellan tjänstemän och politik är punkter som kommundirektörerna ser har potential att förbättras. Utöver en öppenhet i arbetssätt generellt så bedöms det vara viktigt med tydlig kommunikation internt och externt och att alla chefer kan bidra med att tydligare efterfråga inte bara information om innehåll utan även att tidplaner upprättas och hålles.